ABOGADONG PILIPINO | FILIPINO SPEAKING LAWYERS

Pagpapakilala sa firm namin

Ang Auslaw Partners ay isang nangungunang Asian-oriented na law firm sa Australia na may multilingual na background (Ingles / Tsino / Cantonese / Koreano / Malay / Vietnamese / Thai, atbp.) at malawak sa mga praktikal na karanasan sa iba’t ibang legal na bagay. Taglay ang damdamin ng responsibilidad, nagsisikap kaming ibigay sa mga kliyente namin ang pinakamainam na mga legal na suporta at serbisyo.

May propesyunal kaming koponan ng halos 20 na piling abugado at mga espesyalista sa legalidad. Ang mga abugado namin ay maraming karanasan sa mga bagay ng litigasyon at di-litigasyon pangunahing kinasasangkutan ng batas sa ari-arian, batas-komersyo, batas sa imigrasyon, batas sa pamilya, litigasyong kriminal at sibil, mga singil sa pinsala sa ari-ariang intelektwal at legal na pagpapayo.

 

Mga Natamo:

Ngayong 2021, nahawakan ng Auslaw Partners ang maraming legal na bagay kabilang ang depensang kriminal, alitang sibil, pamamagitan, mga administratibong paglilitis, pagbabawi ng direktang ekonomikong kalugihan para sa nauugnay na yunit o indibidwal. Sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng koponan namin, nakatulong kami nang malaki sa mga diverse at multicultural na grupo sa Brisbane.

 

Mga Misyon/Pagpapahalaga namin:

Inuunawa ang mga pangangailangan niyo: Nangangako ang koponan naming unawain ang mga pangangailangan mo sa mas malalim na antas upang makapaghandog kami ng pinakaangkop na solusyon.

Pagbibigay ng mga pinasadyang solusyon: Nangangako ang koponan naming magbigay sa inyo ng de-kalidad at komprehensibong mga payong legal at serbisyo upang tumugma sa mga kalagayan niyo.

Pagtatatag ng pangmatagalang relasyon: Dedikado ang koponan namin sa pagtatayo ng tumatagal at tapat na mga relasyon sa mga kliyente namin.

 

Nilalaman ng Serbisyo

Batas sa Ari-arian

Nangangailangan ang pagbili at pagbenta ng real estate, ari-ariang pamuhunan at mga development license sa loob ng Australia ng mga propesyunal na abugado upang tulungan kang aralin ang mga kontrata at ipaliwanag ang mga nauugnay na patakaran. Narito ang mga propesyunal naming abugado at tagapaghatid upang tulungan kang makatipid ng oras at makaiwas sa mga pasikot-sikot. May malinaw kaming pang-unawa sa mga responsibilidad at karapatan mo. Ang buong proseso ay transparent nang walang natatagong singil. Sakop ng mga serbisyo namin ang dalawang uri ng ari-arian: real property at movable property, at iba pang bagay na nauugnay sa karaniwang real estate at chattels, transaksyon sa karapatan sa ari-arian, pagrerehistro ng lupa, sangla, pamamahala ng ari-arian, paghahati ng ari-arian. Huwag mag-atubiling tawagan kami upang talakayon ang mga bukod-tangi mong kalagayan.

Kabilang sa mga serbisyo sa batas ng ari-arian ng Auslaw Partners ang:

 • Paglilipat ng Ari-arian
 • Pagpapaunlad ng Lupain
 • Stamp duty at mga home purchase subsidy
 • Mga natatanging probisyon
 • Mga pamumuhunan sa ibang bansa at pagpapaapruba ng mga aplikasyon sa Foreign Investment Review Board(FIRB)
 • Mga Calculator

 

Batas-Komersyo

Itinatakda ng batas-komersyo kung paano magtatatag at pagsasagawa ng negosyo, kabilang kung paano magsimula, bumili, mamahala, magsara, o magbenta ng anumang uri ng negosyo. Dahil diyan, madalas galing ang mga alitang komersyal sa mga larangan ng equity distribution, intellectual property rights, pagpapaupang komersyal at pag-empleo ng manggagawa.

Batay sa aming maipong mga praktikal na karanasan at sa pokus namin sa dynamics ng merkadong Australiyano, bibigyan namin kayo ng buong-buong mga legal na solusyon para sa pag-aakma ng negosyo, kalakalan, alitan ng magkasosyo, pagpapaupang komersyal, operasyon ng negosyo at mga isyu ng empleyo. Handa kaming bigyan kayo ng mga cross-border suportang legal na pang-negosyo at ibahagi sa inyo ang mga pinakahuling mga update sa patakaran.

Kabilang sa mga serbisyo sa batas-komersyal ng Auslaw Partners ang:

 • Mga Transakyong Pang-negosyo
 • Komersyal na Pagpapaupa
 • Enterprise Structure at Relasyon sa mga Shareholder
 • Mga Serbisyo ng Empleyo
 • Legal na Kontrata at Risk Compliance

 

Batas sa Imigrasyon

May mga propesyunal na abugado kami ng imigrasyon upang planuhin ang landas na pag-aaplay ng visa para sa iyo. Hindi lang mga serbisyo sa visa ang binibigay namin, kundi mga resonable at angkop na mga pagpipilian sa pagpaplano sa buhay. Maging may-ari ka man ng negosyo o isang indibidwal, aalalayan ka namin nang tapat upang makapagbigay ng mga payo sa imigrasyon at potensyal na mga follow-up problem. Inaanyayahan ka naming talakayin ang anumang alalahanin sa imigrasyon o problemang taglay mo.

Kabilang sa mga serbisyo sa batas sa imigrasyon ng Auslaw Partners ang:

 • Pandarayuhang Pamumuhunan sa Negosyo
 • Pandarayuhan ng Skilled Professional
 • Pandarayuhan ng Pamilya
 • Pandarayuhang Pang-empleyo
 • Mga alitan sa Visa at Apila sa Imigrasyon

 

Batas-Pampamilya

Maaaring maging mahirap ang mga relasyong mag-asawa at pamilya. Kapag humarap ka sa mga pagsubok sa kasal mo o buhay-pamilya, narito kami upang bigyan ka ng pinakamainam na posibleng payong legal at suporta. Lagi naming pinahahalagahan ang pangangailangan mo at ng pamilya mo, at iniaalay namin ang aming sarili upang alalayan kang makabangon sa mga presyon na dulot ng pagkawalangi-bisa ng kasal, paghahati ng ari-arian at pag-aalaga ng anak.

Kabilang sa mga serbisyo sa batas-pampamilya ng Auslaw Partners ang:

 • Pagsasaayos ng Matrimonyal na Ari-arian
 • Suporta sa Bata
 • Karahasan sa Pamilya
 • Paghihiwalay at Diborsyo
 • Succession Trust

 

Litigasyong Kriminal/ Sibil

Gaano man ka-menor ang krimen, maaari itong humantong sa isa o higit pang seryosong kasong kriminal. Mariing inirerekomendang humingi ng propesyunal na payong legal mula sa isang abugado sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang malalang kahihinatnan. Madalas, tila bunga ng maliliit na krimen ang mga kriminal na hatol at parusa. Kung naakusahan ka ng kriminal na pagkakasala, pakikaugnayin kami agad, at uunahin ng koponan namin ng propesyunal ang kaso mo at magbibigay ng agaran at angkop na payong legal at suporta. Kung kailangan mong ingatan ang mga legal na karapatan at interes mo, resolbahin ang mga alitan sa litigasyon at humingi ng pamamagitan, makasisiguro ka na nasa mabuting kamay ang kaso mo.

Kabilang sa mga serbisyo sa litigasyong kriminal at sibil ng Auslaw Partners ang:

 • Mga Alitang Komersyal
 • Mga Pamamagitan sa Litigasyon
 • Mga Paglabag Pantrapiko
 • Paninirang-puri
 • Mga Pagkakasalang Kriminal

 

Iba pang serbisyong legal

Hindi lang mga serbisyong legal ang magagawa namin para sa iyo, kundi bibigyan ka rin ng de-kalidad na mga propesyunal na solusyon. Taglay ng koponan namin ang pinakamahuhusay na kakayahang propesyunal na nagpapahalaga sa interes ng bawat partido at nag-aalay ng kanilang sarili upang makapagbigay ng tulong-legal para sa lahat ng aspeto ng buhay at trabaho mo sa Australia na may mapagkakatiwalaan, tunay, etikal, at makabagong saloobin. Makakaugnay mo kami nang malaya para sa lahat ng legal na suportang kailangan mo sa Australia.

Kabilang sa iba pang serbisyong legal ng Auslaw Partners ang:

 • Mga singil sa pinsala
 • Intellectual Property Rights
 • Taunang payong legal ng mga negosyo
 • Pag-aaral sa Australia
 • Mga transaksyong foreign exchange

 

Higit pang contact

24 / 7 Legal hotline + 61 1300 0123 00

Fax + 61 7 3319 6626

Website: www.auslaw.com.au

 

Opisina sa Lungsod Brisbane

Address: Level 16, 307 Queen Street, Brisbane City, QLD 4000

Email: info@auslaw.com.au

Po Box: GPO Box 3136, Brisbane City, QLD 4000

 

Opisina sa Brisbane Southside

Address: Building 1, 107 Miles Platting Road, Eight Mile Plains, QLD 4113

Email: info@auslaw.com.au

Po Box: GPO Box 3136, Brisbane City, QLD 4000

 

Opisina sa Gold Coast

Address: Unit 1805, 56 Scarborough Street, Southport, QLD 4215

Email: gc@auslaw.com.au

Po Box: GPO Box 3136, Brisbane City, QLD 4000